Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /ssd/prawojazdytarnow/public_html/wp-content/themes/driving-school/framework/function/template-functions.php on line 803
Home > O nas > Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie OSK Auto-Lex B&J Nowak Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 19/1, NIP: 873-327-01-88, REGON: 382440355, KRS: 0000769426 dalej zwana jako: „Auto-Lex B&J Nowak  sp. z o.o.”. Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – (nauka jazdy samochodem)

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Auto-Lex B&J Nowak  sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.  – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

a) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

b) w celu wykonania usługi nauki jazdy lub jej doskonalenia.

c) w celu realizacji zawartej umowy z Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

d) w celu marketingu produktów i usług Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. własnych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Auto-Lex B&J  Nowak sp. z o.o. np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Auto-Lex sp. z o.o. i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o..

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. oraz przenoszenia danych osobowych.

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych, członków rodzin lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.,

2) o tym, że Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. pozyskała ich dane.

Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Zespół Auto-Lex B&J Nowak sp. z o.o.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /ssd/prawojazdytarnow/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755