Home > Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców na przewóz osób i rzeczy

Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców na przewóz osób i rzeczy

Podstawowe informacje o kwalifikacji wstępnej

Kurs kwalifikacji wstępnej kierowców na przewóz osób i rzeczy – szczegóły

Ośrodek Auto Lex w Tarnowie prowadzi kursy kwalifikacji wstępnej dla kierowców którzy chcą przewozić rzeczy lub osoby. Dotyczy to kategorii – C1, C, C1+E, C+E lub – D1, D, D1+E, D+E. Kurs taki musi odbyć kierowca który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub w ogóle ich jeszcze nie posiada.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. KAT C mając 18 lat, a prawo jazdy KAT D tylko 21 lat. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej?

 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba przebywająca co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej?

 • część podstawowa- 195 godzin zajęć teoretycznych,
 • część specjalistyczna- 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • część specjalistyczna- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • część specjalistyczna- 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Test kwalifikacyjny?

Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym się uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego.
Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

DODATKOWE przydatne INFORMACJE na temat kwalifikacji wstępnej:

 • do kursu możesz przystąpić mając już 17 lat i 9 miesięcy oraz bez prawa jazdy ! Zapraszamy do naszego ośrodka szkolenia kierowców w Tarnowie!
 • ekonomicznej jest zrobić kurs prawo jazdy i kwalifikację wstępną (zapytaj o cenę obu kursów),
 • po takim kursie możesz od razu wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu !
 • pamiętaj, że kwalifikację wstępną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
 • szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej,
 • szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie (wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy),
  musisz wiedzieć, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!
 • jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo!!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy,
 • co 5 lat przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia, na dwie części.

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW „AUTO-LEX” W TARNOWIE

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia, na dwie części:

I. Część podstawowa obejmująca następujące bloki programowe:

Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem techniki samochodowej i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym, porządku, zużycia paliwa, olejów oraz eksploatacji pojazdu od znajomości zasad funkcjonowania poszczególnych urządzeń pojazdu.

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – Liczba godzin: 25

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego samochodu i bezpośredniej lub pośredniej zależności bezpieczeństwa w ruchu drogowym od znajomości zasad funkcjonowania tego rodzaju urządzeń.

Blok 2.1. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z wpływem transportu drogowego na bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym, ekologię, natężenie w ruchu drogowym, infrastrukturę nie tylko drogową.

Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znaczenia profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odróżnienia profilaktyki od prewencji.

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z taktyką i strategią działań przestępczych mających związek z przemytem nielegalnych imigrantów, rolą międzynarodowych grup przestępczych, odpowiedzialnością prawną i karna za pomocnictwo i udział w grupach przestępczych lub działaniach incydentalnych.

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z ogólnie pojętą ergonomią, jej wpływem na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wpływem warunków psychofizycznych, socjalnych na bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – Liczba godzin: 10 Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z anatomiczną i psychofizyczną rolą kierowcy w procesie przewozu, bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z pojęciami prawnymi wypadku i kolizji drogowej, odpowiedzialności prawno-karnej, zależności pomiędzy prędkością dopuszczalną i bezpieczną, szeroko pojętą problematyką związaną ze skutkami zdarzeń na drogach.

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z estetyką (wizualizacją) kierującego i pojazdu, w zagadnienia szeroko pojętej kultury zachowań, funkcjonowania, a przede wszystkim – przy oczywistej identyfikacji marketingowej – kultury na drodze.

II . Część specjalistyczna obejmująca następujące bloki programow

Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – Liczba godzin: 30

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze zrozumieniem zasad fizyki w kontekście działających sił w samochodzie, zależności bezpieczeństwa kierowania od różnego rodzaju oporów i mocowań ładunków. Metodyka T/C/J

Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z techniką jazdy, ekologicznym zużyciem paliwa, zasadami funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa czynnego. Metodyka T/C/J

Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – Liczba godzin: 20

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym również ze zrozumieniem znaczenia unifikacji przepisów krajowych i Unii Europejskiej. Metodyka T

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – Liczba godzin: 15

Cel: wprowadzenie kursanta w tematykę związaną z kompleksową rolą transportu w gospodarce krajowej i międzynarodowej, w tym szczególnie transportu drogowego, rolą transportu kombinowanego i udziałem przewoźnika w globalnych systemach transportowych, rolą przewozów specjalistycznych. Metodyka T

CZAS TRWANIA KURSU

• część podstawowa: 195 godz.

• część specjalistyczna:

część teoretyczna: 65 godz.

• część praktyczna: 20 godz.

Kwalifikacja wstępna

3650
12 tygodni
 • 260 godz. teorii
 • 20 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny

GWARANCJA!

Opinie kursantów